USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

Perustietoja tarkemmin tästä

 

Mitä on omantunnonvapaus?

Yleisesti ottaen omantunnonvapaudella tarkoitetaan terveydenhuollossa sitä, että terveydenhuollon ammattilaiset saisivat hoitaa potilaitaan ilman, että heitä painostettaisiin suorittamaan toimenpiteitä, joiden he vakaasti uskovat vahingoittavan potilaita tai päättävän ihmiselämän. Samalla periaatteella lääkäreiden on sallittu toimia omantuntonsa mukaan elämää kunnioittaen muidenkin eettisesti ristiriitaisten toimenpiteiden suhteen kuten eutanasiassa tai kuoleman rangaistuksen täytäntöönpanossa. Kansalaisaloitteen kannattajien mukaan työntekijät, jotka henkilökohtaisen vakaumuksen perusteella kokevat raskaudenkeskeytyksessä päättävänsä ihmiselämän, tulisi vapauttaa raskaudenkeskeytysten suorittamisesta.

Omantunnonvapaus -käsite on tuttu myös armeijasta. Tässä yhteydessä se viittaa oikeuteen kieltäytyä aseellisesta palveluksesta vakaumuksellisesta syystä. Tämä oikeus Suomessa jo toteutuukin.

 

Eikö omantunnonvapauden hyväksyminen johda valikoivaan hoitamiseen?

EI! Yleisen väärinkäsityksen mukaan omantunnonvapauteen vedoten voisi kieltäytyä hoitamasta potilaita, joilla on erilainen arvomaailma kuin itsellä. Painotamme, että tällainen potilaiden valikointi ei ole omantunnonvapautta, vaan on yksiselitteisesti väärin. Lääkäri ei esimerkiksi kieltäydy hoitamasta rikollista, vaikkei tämän rikoksia hyväksyisikään. On aina lääkäreiden ja hoitajien etiikan mukaista hoitaa kaikkia potilaita hyvin heidän vakaumuksistaan ja ominaisuuksistaan riippumatta.

Se, mistä tulee voida kieltäytyä, on toimenpiteestä, jonka vakaasti uskoo vahingoittavan potilasta tai päättävän ihmiselämän. Nämä ammattilaiset eivät kieltäydy kenenkään hoitamisesta, vaan pyytävät saada hoitaa potilaitaan jo Hippokrateen ajoista tunnettujen periaatteiden mukaisesti: kunnioittaen potilaiden, myös syntymättömien, elämää.

 

Mistä voi kieltäytyä omantuntoon vedoten?

Ks kohta (Eikö omantunnonvapaus johda valikoivaan hoitamiseen?)

Kyseinen kansalaisaloite koskee vain raskaudenkeskeytys -kysymystä: kieltäytyminen koskee siis raskaudenkeskeytykseen suoraan johtavaa lausuntoa ja itse toimenpiteen suorittamiseen tai avustamiseen osallistumista.

Määritelmällisesti ja moraalisesti siten EI voi kieltäytyä esim. toimenpidettä harkitsevan potilaan hoidosta, toimenpiteen jälkeisten komplikaatioiden hoidosta tms, koska omantunnon perusteella voi kieltäytyä ainoastaan eettisesti ristiriitaisesta toimenpiteestä eikä potilaiden hoidosta.

 

Yrittääkö aloite vaikeuttaa raskaudenkeskeytysten saatavuutta?

Ei! Aloite ei pyri muuttamaan voimassa olevaa raskaudenkeskeytyslainsäädäntöä, vaan vain lisäämään siihen omantunnonvapautta koskevan pykälän. Monessa muussa Euroopan maassa omantunnonvapaus on terveydenhuollossa järjestetty, vaikka raskaudenkeskeytykset maassa laillisia ovatkin.

 

Voiko tämä aloite vaarantaa raskaana olevien naisten hengen?

Ei! Itse ehdotetussa lakipykälässäkin on maininta “ellei naisen henki ole vaarassa”. Käytännössä tilanne, jossa naisen henki voitaisiin raskaudenkeskeytyksellä pelastaa on harvinaisuudessaan teoreettinen. Jos äidin henki on uhattuna ja nopealla toiminnalla se voitaisiin pelastaa, ei terveydenhuollon ammattilaisen etiikkaa vastaan ole pelastaa se elämä, joka voidaan. Itse toimenpiteen osaaminen ei vaadi aiempia suoritettuja raskaudenkeskeytyksiä.

 

Mikseivät valitse vain toista alaa?

Kysymys on siitä, mihin terveydenhuollon ammattilainen sitoutuu opiskellessaan tai töitä hakiessaan. Ymmärrettävästi ei tule hakeutua työtehtäviin, jotka ovat täysin ristiriidassa oman vakaumuksensa kanssa (esim. ei kannata hakeutua ehkäisyneuvolaan, jos ei hyväksy ehkäisyä).

On kuitenkin eri asia väittää, että jos alalla on yksittäisiä moraalisesti hyvin kiistanalaisia toimenpiteitä, ei alalle saisi hakeutua kuin ne, jotka nämä hyväksyvät. Tällainen ajattelu on hyvin lyhytnäköistä. Entä jos eutanasia laillistetaan? Tuleeko seuraavaksi vanhustenhoidosta kielletty alue? Onko vankilalääkärin USA:ssa pakko suorittaa kuolemanrangaistuksia? Täytyykö afrikkalaisen gynekologin suostua tyttöjen ympärileikkaukseen?

Gynekologian ala tai kätilöiden työ on hyvin monipuolista ja arvokasta. Raskaudenkeskeytykset ovat vain hyvin pieni osa tätä laajaa kenttää. Muualla Euroopassa suvaitaan eri vakaumukset eettisesti ristiriitaisten toimenpiteiden kohdalla, eikä suljeta yksittäisen kysymyksen perusteella kokonaista alaa keneltäkään. Myös gynekologiassa ja kätilön ammatissa on ensisijaisesti kyse potilaiden (myös syntymättömien) hyvästä hoidosta ja tämän pitäisi olla mahdollista syrjimättä ammattilaista hänen vakaumuksensa vuoksi.

Kansainvälinen gynekologijärjestö FIGO on ottanut kannan, että myös gynekologeilla on oikeus toimia vakaumuksensa mukaisesti raskaudenkeskeytysasiassa.

 

Mikä on tilanne muissa EU maissa?

EU-maista Suomen lisäksi vain Ruotsissa, Tšekissä ja Bulgariassa ei terveydenhuollon henkilökunnalla ole lakisääteistä oikeutta kieltäytyä suorittamasta raskaudenkeskeytystä. Toisin sanoen Euroopasta, myös muista Pohjoismaista kuten Tanskasta ja Norjasta, löytyy hyviä esimerkkejä kuinka terveydenhuollon omantunnonvapaus voi toimia. Nykyisellä kansalaisaloitteella ei siis olla hakemassa vastakeksittyä oikeutta, vaan vahvistamassa maailmalla hyvin tunnustetun perusoikeuden asemaa Suomessa.

Lue esimerkkejä eurooppalaisesta lainsäädännöstä

 

Omantunnonvapaus_EUkartta

Mistä tällainen aloite on saanut alkunsa?

Aloitteen ovat laatineet yksittäiset terveydenhuollon ammattilaiset sekä asiasta kiinnostuneet. Taustalla ei ole mitään yhdistystä tai järjestöä. Aloite on saanut alkunsa tarpeesta: Suomessa on useampia, jotka olisivat halunneet työskennellä kätilöinä tai gynekologeina, mutta vakaumus on estänyt opiskelu- tai työpaikan saannin. Toiset olivat mukana suorittamassa abortteja vastoin vakaumustaan, mutta kipuilivat hiljaa, kunnes heidän henkinen terveytensä kärsi liikaa. Lue kätilöiden kertomuksia.

Halusimme nostaa omantunnonvapauden Suomen terveydenhuollossa yleiseurooppalaiselle tasolle. Kataisen hallitusohjelmassa oli mainittu, että asiaa lähdettäisiin selvittämään. Koska omantunnonvapaus ei hallitustyöskentelyssä edennyt toivotulla tavalla, päädyimme tuomaan asiaa paremmin julkiseen tietoon- niin että kansa pääsee vaikuttamaan. Euroopan neuvoston päätöslauselmassa 1763 (2010) todetaan, että hoitohenkilökunnalla on oltava oikeus ilman mitään rangaistusta tai syrjintää kieltäytyä tekemästä tai avustamasta abortin tai eutanasian suorittamisessa. Neuvoston jäsenmaiden tulee kehittää säädöksensä niin, että ne turvaavat henkilöstön omantunnonvapauden. Lähes kaikkialla muualla Euroopassa tämä jo toteutuu, joten miksi ei siis meillä!

 

Eikö Suomen perustuslaki jo takaa omantunnonvapauden? Eikö nykyinen lainsäädäntö riitä?

Kyllä ja ei.

Uskonnon ja omantunnonvapaus kyllä taataan Suomen perustuslaissa (Suomen perustuslaki 11.6.1999/73, Uskonnonvapauslaki 453/2003). Perusoikeuskomitea on puoltanut ja hallitus on esittänyt, että viranhaltijan tai työntekijän vakaumusta on suojattava raskauden keskeyttämiseen liittyvissä tehtävissä terveydenhuollossa työnjaollisin tai muuten hallinnollisin järjestelyin (KM 1992:3; HE 309/1993 vp). Tämä on myös ollut perustuslakivaliokunnan näkemys. Vastaavasti Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on perusoikeusuudistuksen yhteydessä todennut, että terveydenhuollon henkilökunnan uskonnollista ja muuta vakaumusta on kunnioitettava (lakialoite 86/2012 vp).

Valitettavasti oikeuskäytäntö on kuitenkin sulkenut pois tämän kaltaisen laintulkinnan. Vuonna 1974 gynekologi Markus Viljasen kohdalla korkein oikeus otti kannan, että raskauden keskeytykset katsottiin sellaiseksi virantoimitukseksi, että siitä ei voi kyseisin perustein kieltäytyä.

Lainsäätäjät ovat tämän korkeimman oikeuden päätöksen jälkeen siis katsoneet perustelluksi, että oikeus omantunnonvapauteen tulisi raskaudenkeskeytyksissä toteutua, mutta lakiin tätä oikeutta ei ole kirjattu. Tällä hetkellä ilman asian selkeästi kirjaavaa lakia ei tätä perustuslain henkeä terveydenhuollossa noudateta, vaan vakaumus raskaudenkeskeytyskysymyksessä voi ja onkin edelleen esteenä opiskelu- tai työpaikan saamisessa tai pitämisessä.

 

Käytännön kysymyksiä:

Miten voin allekirjoittaa aloitteen?

Allekirjoittaminen käy helposti muutamassa minuutissa.

Voit allekirjoittaa aloitteen joko verkkopankkitunnuksilla kirjautumalla sivustolle:

www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/860

 

Tai kyseiseltä sivustolta tai täältä voit tulostaa paperisen lomakkeen, täyttää sen TIKKUKIRJAIMILLA ja postittaa sen osoitteella:

 

Omantunnonvapaus aloite c/o

Sari Tanus

PL 162

33101 Tampere

 

Miksi lomakkeessa kysytään henkilötietojani? Mihin tietoni menevät?

Lomake on virallinen oikeusministeriön tekemä pohja. Paperilomakkeet toimitetaan ainoastaan väestörekisterikeskukselle, joka tarkistaa, että kyseessä ovat oikeat ihmiset, jotka ovat vain kerran allekirjoittaneet. Nimiä ei missään vaiheessa julkaista kansalaisaloite-sivustolla. Tarkemmat tiedot yksityisyydensuojasta: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/ohjeet/henkilotietojen-suoja-ja-tietoturva

 

Kuka saa allekirjoittaa?

Allekirjoitusoikeus on kaikilla 18 vuotta täyttäneillä Suomen kansalaisilla. Jos sinulla on siis äänestysoikeus Suomen eduskuntavaaleissa, olet myös oikeutettu allekirjoittamaan tämänkin kansalaisaloitteen. Jokainen voi allekirjoittaa vain kerran (paperilla tai internetissä).

 

Kuinka paljon nimiä tarvitaan?

Kansalaisaloitteen tulee olla kerännyt puolessa vuodessa eli 23.11.2014 mennessä 50 000 nimeä, jotta se menisi eteenpäin ja eduskunta olisi velvoitettu ottamaan se käsittelyyn.

 

Ehtiikö eduskunta käsitellä aloitetta?

Jos ja kun kansalaisaloitteemme saa yli 50 000 allekirjoitusta 23.11. mennessä, toimitetaan kerätyt paperilomakkeet tarkistettavaksi väestörekisterikeskukseen ohjeistetun 6 kuukauden sisällä. Tämän jälkeen aloite toimitetaan eduskunnalle. Kyseessä olevan aloitteen tarkoituksenakaan ei ole ehtiä nykyisen eduskunnan käsittelyyn, vaan se toimitetaan uudelle eduskunnalle juuri sen toimintakauden alussa. Näin aloitteelle jää hyvin aikaa saada kunnollinen käsittely eduskunnassa.

Olen allekirjoittanut aloitteen jo aiemmin adressit.com sivustolla. Voinko allekirjoittaa tämänkin?

KYLLÄ! Aiemmin adressit.com sivustolla kerättiin vastaavaan aloitteeseen nimiä. Nyt on kuitenkin liikkeellä tämä uusi virallinen kansalaisaloite, johon tarvitaan vahvempi tunnistautuminen. Toisaalta kansalaisaloite on myös velvoittavampi, joten kun 50 000 nimeä on kerätty, on eduskunnan pakko ottaa asia käsittelyyn.

 

Miten voin auttaa?

Voit käydä tykkäämässä facebook- tapahtumasta ja kutsua kavereitasi: Kansalaisaloite: terveydenhuollon henkilökunnalle oikeus kieltäytyä elämän lopettamisesta

Voit kirjoittaa tai soittaa juttuvinkkiä lehtiin tai lähettää sinne lyhyitä yleisönosastokirjoituksia aiheesta. Voit leivttää tietoa aloitteesta sähköpostitse tutuillesi.

Voit tulostaa omantunnonvapaus juliste tai Omantunnonvapaus juliste ruotsiksi ja kiinnitä niitä näkyville paikoille.

Lisää vinkkejä saat, jos laitat viestiä kansalaisaloitteen vireillepanijoille: jemina.ahola@gmail.com tai sari.tanus@gmail.com