På Svenska

Medborgarinitiativet: Ge hälsovårdspersonal lagstadgad rätt att vägra avsluta liv på grund av sin övertygelse

Datering av initiativet  23.5.2014

Initiativets form: Lagförslag

Justitieministeriets ärendenummer: OM 61/52/2014

Innehållet i initiativet: En ny paragraf tilläggs till Lag om avbrytande av havandeskap (239/1970):

Personer inom hälsovården har rätt att på grund av sin etiska eller religiösa övertygelse vägra utföra en abort, om kvinnans liv inte är i fara. En läkare har rätt att på grund av sin övertygelse vägra skriva ett utlåtande som leder till abort. Dessa rättigheter gäller också studerande i branscherna i fråga. Gravida kvinnors lagstadgade rättigheter garanteras med regionala arrangemang.

Motiveringar

För närvarande har personer inom hälsovården i Finland ingen lagstadgad rätt att på grund av sin övertygelse vägra utföra aborter. Den etiska konflikten mellan aborter och att beskydda liv är psykiskt svår för människor som arbetar inom hälsovården. Särskilt svår är den för dem som på grund av sin personliga övertygelse upplever att de med sina handlingar avslutar ett människoliv. Om en människa pressas att handla emot sin djupa övertygelse äventyrar det hennes mentala hälsa.

I majoriteten av länderna i Europa har personer inom hälsovården lagstadgad rätt att på grund av sin etiska eller religiösa övertygelse vägra delta i aborter (1,2). Vi behöver motsvarande lagstiftning även i Finland för att få slut på diskriminering på grund av övertygelse och garantera att även barnmorskor och gynekologer har rätt att studera och utöva sitt yrke oberoende av sin övertygelse.

Lagstiftning som stöder initiativet:

En central mänsklig rättighet som civiliserade länder respekterar är rätten till religions- och samvetsfrihet. Den garanteras bland annat i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna (3), Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (4) och i Finlands grundlag (5).

I Europarådets resolution (1763/2010) konstateras det att personer inom hälsovården bör ha rätt att utan något straff eller diskriminering vägra delta i aborter. Resolutionen uppmanar också Europarådets medlemsländer att utveckla sin reglering så att den tryggar personalens samvetsfrihet (6).

Arbetstagarens rätt att handla enligt sina djupaste övertygelser stöds av Finlands arbetarskyddslag (7), Europeiska unionens råds direktiv (8) och FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter (9). World Medical Association och Internationella federationen för gynekologi och obstetrik stöder samvetsfrihet inom hälsovården (10-14).

Referenser:

(1) ECLJ Memorandum on the PACE report, Doc 12347, 2010
http://eclj.org/pdf/ECLJ_MEMO_COUNCIL_OF_EUROPE_CONSCIENTIOUS_OBJECTION_McCafferty_EN_Puppinck.pdf
(2) E.U. Network of independent experts on fundamental rights: Opinion n 4-2005: The right to conscientious objection
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/cfr_cdfopinion4_2005_en.pdf
(3) Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna (artikel 9)
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FIN.pdf
(4) Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (artikel 10)
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fi.pdf
(5) Religions- och samvetsfrihet, Finlands grundlag (11.6.1999/731) 11 §, Religionsfrihetslag (453/2003)
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2003/20030453
(6) The right to conscientious objection in lawful medical care. Council of Europe, Resolution 1763 (2010)
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta10/ERES1763.htm
(7) Finlands arbetarskyddslag (738/2002) 1§, 23§ och 25§
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2002/20020738
(8) Rådets direktiv om inrättande av en allmän ram för likabehandling, 2000/78/EG, 27.11.2000
(9) FN: Internationell konvention om medborgerliga och politiska rättigheter (artikel 18)
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=67713
(10) International Federation of Gynecology and Obstetrics, Resolution on conscientious objection 2006
http://www.figo.org/projects/conscientious
(11) WMA , Declaration of Geneva (1948/2006)
http://www.wma.net/en/30publications/10policies/g1/
(12) WMA , Declaration of Oslo: Therapeutic Abortion (1970/2006)
http://www.wma.net/en/30publications/10policies/a1/
(13) WMA Handbook on Medical Ethics, 2009 s.27
http://www.wma.net/en/30publications/30ethicsmanual/pdf/ethics_manual_en.pdf
(14) WMA International Code of Medical Ethics (1949/2006)
http://www.wma.net/en/30publications/10policies/c8/

 

Ansvarspersoner
Initiativtagare: Jemina Mirjam Ahola, Tammerfors och Sari Marja Hannele Tanus, Tammerfors
Företrädare: Sari Marja Hannele Tanus, Tammerfors (sari.tanus(at)gmail.com)
Ersättare: Jemina Mirjam Ahola, Tammerfors (jemina.ahola(at)gmail.com)

 2 Responses to På Svenska

  1. […] Här (klick!) kan man skriva på om man så tycker, att personer inom hälsovården/sjukvården ska ha rätt att vägra utföra en abort. Det tycker jag de ska ha. Här (klick!) finns flera berättelser, tyvärr bara på det andra inhemska, av sjuksköterskor som mött problem. […]

  2. […] under medborgarinitiativet: http://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/860 Mer info: http://www.omantunnonvapaus.fi/pa-svenska/ Det går också att skriva ut en pappersversion man kan fylla, skriva under och skicka: […]