Lainsäädäntö ja kannanotot

Lähes kaikissa Euroopan maissa terveydenhuollon henkilökunnalla on lakisääteinen oikeus eettisen tai uskonnollisen vakaumuksen perusteella kieltäytyä osallistumasta raskaudenkeskeytyksiin (1,2). Esimerkkejä muiden Euroopan maiden lainsäädännöstä.

Omantunnonvapaus_EUkartta

Aloitetta tukevaa lainsäädäntöä:

Keskeinen sivistysvaltion ihmisoikeus on vakaumukseen perustuva uskonnon ja omantunnon vapaus. Se taataan muun muassa Euroopan ihmisoikeussopimuksessa (3), Euroopan unionin perusoikeuskirjassa (4) ja Suomen perustuslaissa (5). Euroopan neuvoston päätöslauselmassa (1763/2010) todetaan, että terveydenhuollon henkilökunnalla on oltava oikeus ilman mitään rangaistusta tai syrjintää kieltäytyä osallistumasta raskaudenkeskeytyksiin. Lisäksi siinä kehotetaan neuvoston jäsenmaita kehittämään säädöksensä niin, että ne turvaavat henkilöstön omantunnonvapauden (6).

Työntekijöiden oikeutta toimia syvimpien vakaumustensa mukaisesti tukee Suomen työturvallisuuslaki (7), Euroopan unionin neuvoston direktiivi (8) ja YK:n Kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskeva yleissopimus (9). Maailman Lääkäriliitto sekä kansainvälinen gynekologiyhdistys kannattavat terveydenhuollon omantunnonvapautta (10-14).

Viitteet

(1) ECLJ Memorandum on the PACE report, Doc 12347, 2010
http://eclj.org/pdf/ECLJ_MEMO_COUNCIL_OF_EUROPE_CONSCIENTIOUS_OBJECTION_McCafferty_EN_Puppinck.pdf

(2) E.U. Network of independent experts on fundamental rights: Opinion n 4-2005: The right to conscientious objection
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/cfr_cdfopinion4_2005_en.pdf

(3) Euroopan ihmisoikeussopimus 9. Artikla
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FIN.pdf

(4) Euroopan unionin perusoikeuskirja 10. Artikla
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fi.pdf

(5) 11 § Uskonnon ja omantunnon vapaus, Suomen perustuslaki 11.6.1999/731, Uskonnonvapauslaki 453/2003
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2003/20030453

(6) The right to conscientious objection in lawful medical care. Council of Europe, Resolution 1763 (2010)
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta10/ERES1763.htm

Euroopan neuvoston päätöslauselmassa 1763 (2010) todetaan, että hoitohenkilökunnalla on oltava oikeus ilman mitään rangaistusta tai syrjintää kieltäytyä tekemästä tai avustamasta abortin tai eutanasian suorittamisessa. Neuvoston jäsenmaiden tulee kehittää säädöksensä niin, että ne turvaavat henkilöstön omantunnonvapauden.

(7) Suomen työturvallisuuslaki (738/2002) §1, §23 ja §25
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2002/20020738

(8) 2000/78/EY, 27.11.2000 Direktiivi yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0078&from=FI

(9) YK:n Kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa (18. artikla)
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=67713

(10) International Federation of Gynecology and Obstetrics, Resolution on conscientious objection 2006
http://www.figo.org/projects/conscientious

“Acknowledging that practitioners have a right to respect for their conscientious convictions both not to undertake and to undertake the delivery of lawful services

(11) WMA , Declaration of Geneva (1948/2006)
http://www.wma.net/en/30publications/10policies/g1/

I will practice my profession with conscience and dignity. I will maintain the utmost respect for human life from its beginning even under threat and I will not use my medical knowledge contrary to the laws of humanity.”

(12) WMA , Declaration of Oslo: Therapeutic Abortion (1970/2006)
http://www.wma.net/en/30publications/10policies/a1/

“If the physician’s convictions do not allow him or her to advise or perform an abortion, he or she may withdraw while ensuring the continuity of medical care by a qualified colleague.”

(13) WMA Handbook on Medical Ethics, 2009
http://www.wma.net/en/30publications/30ethicsmanual/pdf/ethics_manual_en.pdf

(14) WMA International Code of Medical Ethics (1949/2006)
http://www.wma.net/en/30publications/10policies/c8/

“A physician shall, in all types of medical practice, be dedicated to providing competent medical service in full technical and moral independence, with compassion and respect for human dignity.—A physician shall always bear in mind the obligation of preserving human life.