Vaikuta!

Omantunnonvapaus Suomeenkin!

Kansalaisaloite terveydenhuollon henkilökunnan oikeudesta toimia ammatissaan ilman pakkoa suorittaa raskaudenkeskeytyksiä vastoin vakaumustaan keräsi tarvittavan määrän suomalaisia kannattajia määräajassa. Eduskunta kuitenkin äänesti aloitetta vastaan.

Allekirjoitusten 6 kuukauden keräysaika päättyi 23.11.2014, ja luovutimme kerätyt kannatusilmoitukset 23.3.2015 Väestörekisterikeskuksen tarkastettaviksi. Väestörekisterikeskus tarkasti 9.6.2015 kerätyt kannatusilmoitukset ja vahvisti niiden luvuksi 67 547. Kiitokset kaikille äänensä antaneille! Aloite toimitettiin eduskunnan puhemies Maria Lohelalle 9.9.2015. Kansalaisaloitteen lähetekeskustelu suuressa salissa pidettiin 8.10.2015.

To 22.10. aloitteen julkinen kuuleminen pidettiin sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Kuuleminen oli julkinen (muttei kerännyt mediahuomiota) ja siitä tehtiin verkkolähetys eduskunnan verkkosivujen kautta. Valiokunnalle lähetettiin materiaalia ja kansalaisaloitteen vireillepanijat pyrkivät lyhyellä ajallaan selventämään joitakin yleisiä väärinkäsityksiä. Lue perustietoa aloitteesta tästä. Tekstissä käsitellään mm. aiemmista Etenen ja STM:n lausunnoista nousseita väitteitä.

Aloite oli eduskunnan uudessa käsittelyssä to 3.12.15 ja äänestyksessä pe 4.12.15. Valitettavasti äänestyksen jälkeen Suomessa ei edelleenkään ole lakisääteistä omantunnonvapautta terveydenhuollossa. Sosiaali- ja terveysvaliokunta mietinnössään totesi, “että työntekijän eettistä tai uskonnollista vakaumusta on syytä kunnioittaa ja pyrkiä ensisijaisesti työjärjestelyin varmistamaan asianmukainen hoito muun henkilökunnan suorittamana.” Valiokunnan mietintö ei ollut yksimielinen. Sen puoltamista kannattava vastalause on luettavissa tästä.

—————————————————————

Toivomme, että tulevaisuudessa saisimme edistettyä niin, että nämä paljon puhutut työjärjestelyt (jotka ovat koko ajan olleet mahdollisia), myös toteutuisivat käytännössä. Että kätilöt saisivat pitää työnsä ja tulevaisuudessa myös gynekologian professorit yhtyisivät lääkäriliiton kantaan siitä, että gynekologiksi erikoistuminen voi joustavin järjestelyin onnistua niillekin, jotka eivät abortteja voi suorittaa.

Työtä on vielä edessä. Kiitämme kaikkia, jotka ovat kertoneet kipeätkin tarinansa meille, jotka ovat tehneet työtä nostamaan asian avoimeen keskusteluun, jotka ovat tehneet työtä aloitteen eteen! Huomautamme, että yksikään ammattijärjestö ei ilmoittanut vastustavansa aloitetta, ainoastaan, että näkivät sen tarpeettomana. Jatkossa toivomme, että todellakin käytännöt terveydenhuollossa paranevat, että tällaisen lakimuutoksen tarve käy lähes tarpeettomaksi.

Harvakseltaan ylläpidämme tätä sivustoa ja Omantunnonvapaus.fi –Facebook-sivuamme aihepiiriin liittyvään tiedottamiseen ja otettuihin askeliin.

————————————————————————————————————————

Omantunnonvapaus_EUkartta

Tällä hetkellä Suomessa terveydenhuollon henkilökunnalla ei ole lakisääteistä oikeutta kieltäytyä suorittamasta raskaudenkeskeytystä eettisen tai uskonnollisen vakaumuksen perusteella. Eettinen ristiriita raskaudenkeskeytysten ja elämän suojelun välillä on terveydenhuollon työntekijöille psyykkisesti raskas. Erityisen raskas se on työntekijöille, jotka henkilökohtaisen vakaumuksensa perusteella kokevat toiminnallaan päättävänsä ihmiselämän. Jos työntekijä painostetaan toimimaan vastoin syvää vakaumustaan, hänen henkinen terveytensä vaarantuu.

Lähes kaikissa Euroopan maissa on terveydenhuollon henkilökunnalla lakisääteinen oikeus eettisen tai uskonnollisen vakaumuksen perusteella kieltäytyä osallistumasta raskaudenkeskeytyksiin. Tarvitsemme myös Suomessa vastaavaa lainsäädäntöä, joka poistaa vakaumukseen perustuvan syrjinnän ja takaa yhtäläiset oikeudet opiskeluun ja ammatin harjoittamiseen vakaumuksesta riippumatta myös kätilöille ja gynekologeille.

Aloitteen sisältö

Lisätään Lakiin raskauden keskeyttämisestä (239/1970) uusi pykälä:

Terveydenhuollon henkilökunnalla on oikeus eettisen tai uskonnollisen vakaumuksen perusteella kieltäytyä suorittamasta raskaudenkeskeytystä, ellei naisen henki ole vaarassa. Vakaumuksen perusteella lääkärillä on oikeus kieltäytyä laatimasta raskaudenkeskeytykseen johtavaa lausuntoa.
Nämä oikeudet koskevat myös kyseisten alojen opiskelijoita.
Raskaana olevien naisten lakisääteiset oikeudet taataan alueellisin järjestelyin.


Aloitteeseen voit tutustua kansalaisaloite.fi -palvelussa

 tai lukemalla

Saatekirje


Tämä on todellinen ongelma, joka vaatii muutosta! Lue kätilöiden henkilökohtaisia kokemuksia asiasta:

kokemuksia

Perustietoa ja selvennystä aloitteen sisällöstä:

Perustietoa

Aihetta tukevaa lainsäädäntöä ja kannanottoja:

 Lait 

Esimerkkejä muiden Euroopan maiden lainsäädännöstä:

Esimerkkejä


 

Käytännöllistä tietoa: Kannatusilmoitusten allekirjoittajien nimiä ei julkaista missään vaiheessa Kansalaisaloite.fi-palvelussa. Kansalaisaloitteen vastuutahot voivat luovuttaa tietoja kannatusilmoitusten allekirjoittajista vain Väestörekisterikeskukselle. Mikäli Väestörekisterikeskus vahvistaa, että kansalaisaloite on kerännyt vähintään 50 000 kannatusilmoitusta, voi Väestörekisterikeskus antaa kannatusilmoituksista tietoja eli sen hallussa olevat tiedot ovat julkisia. Lähde: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/ohjeet/henkilotietojen-suoja-ja-tietoturva